මෙම ගිවිසුම නිසා දේශීය කර්මාන්ත තර්ජනයට ලක්වේද?

සිංගප්පූරුව සිය වෙළඳ පාර්ශවකරුවන්...