වෙළෙඳපොළ වැටුණු මොහොතේ නිමල් රු. බිලියන 2 ක කොටස් අරන්

October, 15, 2018දිගින් දිගටම කොටස්...